1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

ارسال استند تسلیت خیریه صدیقین اصفهان

ارسال استند و بنر تسلیت یا تاج گل طبیعی به منازل یا مراسم ختم در اصفهان

استندهای تسلیت رول آپ در سه سایز کوچک ، متوسط و بزرگ یا تاج گل طبیعی را بصورت رایگان ارسال و در بهترین مکان ممکن نصب می کند.
این استندها تحت نام شما به عنوان اهدا کننده به محل مراسم، ارسال و پیش از شروع رسمی مراسم در بهترین مکان ممکن ، مستقر خواهد شد.

خیریه صدیقین اصفهان سالهاست در شهر اصفهان جهت آموزش و اشتغالزایی ، خدماتی ویژه را جهت خودکفایی و کارآمدی زنان سرپرست خانوار ارایه می دهد.