1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

دستیار ناخن کار وردست ناخن کار آماده کار محدوده کرج شش ماه کلاس کاشت ناخن گذروندم و مدرک هم دارم