1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

فروش و اجرای سازه گلخانه اسپانیایی

تهیه و توضیع تمام قطعات و تجهیزات سازه
سازه اسپانیایی بدون دریچه متری دویست و پنجاه و هشت هزارتومان
سازه اسپانیایی بادریچه سقفی متری سیصدوسیزده هزارتومان
سازه ایرانی بادریچه سقفی متری سیصدوهفتادوهفت هزار تومان
لوله های تمام طرح هاگالوانیزه و ستون ها باضخامت ۲.۵ میلیمتر ارتفاع۶.۵ مترباعرض دهانه۹.۶متر
نایلون سازه ۱۰درصد
درصورت نیاز سازه به صورت سفارشی طراحی و تولید میشود
قیمت های فوق بدون اجرت نصب‌ وبرای طول بالای ۴۰متر میباشد
باتشکر