1اشاره
1اشاره

توضیحات آگهی

صدور سند ازدواج موقت و دائم با مهر برجسته و هولوگرام تشخیص اعتبار مورد پذیرش هتل‌ها و نیروی انتظامی و اماکن اقامتی کل کشور و بیمارستان جهت تولد نوزاد و اداره اتباع امور خارجه و دارالترجمه و کنسولگری ها و…