1اشاره
توافقی
شماره اطلاعات: 47410
1اشاره

توضیحات آگهی

کود سولفات آهن

_میزان مناسب آهن در اکثر محصولات حدود تا ۱۰۰ (ppm) درماده خشک است
_متوسط مقدار آهن در خاک ۸/۳ درصد می باشد.
_غالبا شکل قابل!جذب آهن برای گیاه Fe2+ است.
_ بارزترین علامت کمبود آهن: برگ‌ها زرد می‌شوند و رگبرگ‌ها سبز باقی می‌مانند.
_در محیط های غرقاب که الکترون‌ زیاد و شرایط احیا فراهم استء فراهمی آهن زیاد است.
_ کمبود آهن ابتدا در برگهای جوان ظاهر می شود .
_ کم تحرک‌ ترین عنصرکم مصرف در گیاه آهن است.
_ علائم کمبود آهن در برخی گیاهان (مانند کلم و شلغم) به سختی از کمبود منگنز قابل تمایز است.
_ به ازاء هر یک واحد افزایش phحلالیت ترکیبات آهن(۳ظرفیتی) هزار مرتبه و (۲ظرفیتی) صد مرتبه کاهش پیدا می‌کند.
_عوامل تشدید کننده کمبود؛ آهن: آهکی بودن خاک‌ها . Ph قلیایی» کمی مواد آلی در خاک. عدم تعادل عناصر غذایی در خاک.کیفیت نامناسب آب آبیاری» تهویه نامناسب خاک